Episode 63 Keyword Challenge

This Keyword, Machiavelli, brought to you by Niki.